Apartmány Pacific Demänovská dolina - Jasná

Všeobecné podmienky poskytovania služieb a ochrany osobných údajov

Všeobecné podmienky poskytovania služieb ubytovania a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VOP“) spoločnosti Martin Pacák, IČO: 37358600, so sídlom: Demänovská Dolina 9, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaný v živn.registri: 503-5298, okresný úrad Liptovský Mikuláš.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Spoločnosť Martin Pacák, so sídlom: Demänovská Dolina 9, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaný v živn.registri: 503-5298, okresný úrad Liptovský Mikuláš (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 37358600, DIČ: 1044375838, IČ DPH: SK1044375838, kontaktný e-mail: info@apartmanypacific.sk, je poskytovateľom služieb:
   • ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností,
   • ubytovacie služby,
   • a ďalších súvisiacich služieb.(ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.
  2. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Používateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Používateľom.
  3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Používateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Používateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.
  4. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Používateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.
  5. Zaplatením Ceny za objednanú Službu Používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.
 2. DEFINÍCIA POJMOV
  1. Zmluva o poskytovaní služieb ubytovania a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná formulárová zmluva, na základe ktorej si Používateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka alebo Rezervávcia. Za Zmluvu sa považuje aj vytvorenie nového fakturačného profilu Používateľom. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Používateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.
   • Zmluva o dielo, servisná zmluva, zmluva o poskytovaní individuálnych služieb alebo iná zmluva sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Objednávateľom alebo Používateľom osobitne v písomnej forme na dodanie diela alebo poskytnutie služby na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa alebo Používateľa, a to najmä v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje Zmluva o poskytovaní služieb ubytovania. Na zmluvný vzťah, založený takouto zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak. Pokiaľ sa v týchto VOP uvádza pojem „Zmluva“, myslí sa tým i zmluva, uzatvorená podľa tohto bodu VOP.
   • Individuálne dojednanie je osobitná dohoda o kvalitatívnych alebo kvantitatívnych parametroch poskytovania Služby a sankciách za ich nedodržanie; na uzatvorenie takéhoto dojednania nie je zo strany Používateľa právny nárok. Individuálne dojednanie sa dňom jeho uzatvorenia stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ku ktorej sa uzatvára, ako jeho príloha alebo dodatok.
  2. VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak (bod 3.1.a.)
  3. Poskytovateľom je spoločnosť Spoločnosť Martin Pacák, so sídlom: Demänovská Dolina 9, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaný v živn.registri: 503-5298, okresný úrad Liptovský Mikuláš (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 37358600, DIČ: 1044375838, IČ DPH: SK1044375838..
  4. Používateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Používateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.
  5. Spotrebiteľom sa rozumie Používateľ – fyzická osoba, ktorá nevyužíva poskytované Služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
  6. Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.
 3. UZAVRETIE ZMLUVY, PREDMET ZMLUVY
  1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.
  2. Zmluva môže byť uzatvorená na diaľku vyplnením a odoslaním Objednávky/Rezervácie prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Služby na základe preddavkovej faktúry alebo iného platného dokladu vystaveného Poskytovateľom, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. V prípade poskytnutia bezplatnej Služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Používateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby. 
  3. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry alebo do zaplatenia predmetného poplatku.
  4. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Používateľovi poskytnutie služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Používateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.
  5. Predmetom Zmluvy na strane Používateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.
  6. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.
  7. Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) do Objednávky, možno opraviť kliknutím na príslušné pole v Objednávke, v ktorom Používateľ vymaže nesprávne dáta a uvedie ich správne znenie. Po odoslaní Objednávky sa objednávka stáva platnou.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA, VYUŽÍVANIE DOJEDNANÝCH SLUŽIEB
  1. Používateľ je oprávnený najmä:
   1. využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Používateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom;
   2. žiadať vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom, o vrátenie ktorej Používateľ požiada Poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia poskytovania Služby, pokiaľ sa nedohodli inak;
   3. obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na personál,
   4. vybrať si ľubovoľnú službu z ponuky Poskytovateľa v súlade s príslušnými pravidlami;
   5. na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné;
   6. poskytnuté prostriedky a služby využívať výhradne za účelom ich určenia v súlade s týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  2. Používateľ je povinný najmä:
  3. platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
  4. oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu prostredníctvom emailu alebo iného platného kontaktu:
   • zmeny Kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
   • všetky zmeny svojich identifikačných údajov alebo osobných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
   • bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Používateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;
  5. nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Používateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;
  6. využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.
  7. Používateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.
  8. Používateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných údajov, ktoré uvedie Poskytovateľovi. V prípade, ak Používateľ poskytuje údaje tretej osoby, je povinný tak konať len na základe osobitného právneho vzťahu s touto treťou osobou alebo je povinný zabezpečiť si predchádzajúci súhlas tejto tretej osoby so zadaním jej identifikačných údajov alebo osobných údajov. Na žiadosť Poskytovateľa je Používateľ povinný udelenie predchádzajúceho súhlasu treťou osobou Poskytovateľovi preukázať.
 5. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽOM OD ZMLUVY
  1. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy (objednávky) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Používateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom si môže odstúpenie od Zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára umiestneného na webovej stránke Poskytovateľa (ak je dostupný), prostredníctvom emailu alebo iného platného kontaktu. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo každého Používateľa odstúpiť od zmluvy i v iných prípadoch, v ktorých to tieto VOP výslovne ustanovujú.
  2. Odstúpením Používateľa, ktorý je spotrebiteľom, od zmluvy podľa odseku 5.1. tohto článku týchto VOP sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní.
 6. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY
  1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
  2. Zmluva zaniká:
   • uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,
   • písomnou dohodou zmluvných strán,
   • odstúpením od Zmluvy,
   • výpoveďou,
   • zánikom Poskytovateľa alebo Používateľa bez právneho nástupcu.
  3. Používateľ môže, okrem prípadov podľa čl. 5 týchto VOP, tiež odstúpiť od Zmluvy v prípade:
   • zmien zmluvných podmienok,
   • ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby po čas dlhší ako 30% v príslušnom zúčtovacom období;
   • ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu Služby v určenom čase.
  4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
   • sa identifikačné údaje alebo osobné údaje uvedené Používateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Používateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;
   • Používateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v týchto VOP, prípadne iných podmienok platných pre danú Službu.
   • Používateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,
   • Používateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.
  5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail, fax, sms správa).
  6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
  7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.
  8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
  9. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v Používateľom uvedených identifikačných údajoch.
 7. CENA ZA SLUŽBU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Používateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je môže byť uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému Používateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť Služieb alebo všetky Služby po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezplatne. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Používateľ právny nárok.
  2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Používateľovi každé zvýšenie Ceny, a to písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa. 
  3. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Používateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok).
  4. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Používateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
  5. Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Používateľovi vo výške 20 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.
  6. Používateľ má právo na vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom, s výnimkou nevyhnutnej doby prerušenia poskytovania Služby v odôvodnených prípadoch. O vrátenie pomernej časti Ceny musí Používateľ požiadať Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov od dňa prerušenia. V prípade, že k neposkytovaniu Služby došlo hoci aj čiastočne zavinením Používateľa, čo aj nedbanlivostným, nemá Používateľ nárok na vrátenie akejkoľvek časti Ceny.
 8. UPLATNENIE PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY POSKYTNUTEJ SLUŽBY – REKLAMÁCIA
  1. Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený v reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa a je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa.
  2. Pokiaľ Používateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu.
  3. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Používateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
  4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia lebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov ).
  5. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, Používateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Používateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O POUŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Používateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, víza, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu alebo iný identifikačný doklad, fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Používateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Používateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, ubytovacie účely, účely dané platnými zákonmi (poskytnutie údajov obecnému/mestskému úradu, cudzineckej polícii a pod.) a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Používateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Používateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
  2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje súvisiace s online poskytovaním služieb a to vo forme súborov cookies, IP adresy, pixelovej značky a prehliadača. Tieto informácie sú používané na zlepšenie intrenetových služieb, napríklad na zobrazovanie relevantnej reklamy, zistenie polohy (napr. na prispôsobenie mapy k prevádzke), na štatistické účely a podobne. Na štatistické účely Poskytovateľ môže používať služby tretích strán, ako Google Analytics alebo iné počítadlá, ktorých dáta sú umiestňované na serveroch tretej strany, nespájajú sa však s Používateľom priamo, ak nebolo pri konkrétnej Službe uvedené inak.
  3. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 9.1. a 9.2 týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 9.1. a 9.2 týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Používateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Používateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
  4. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou poskytovania údajov tretím osobám, určeným platnými zákonmi alebo produktov a služieb, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Používateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Používateľa súhlas.
  5. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
  6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Používateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Používateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
  7. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Používateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Používateľom riadi nasledovným:
   1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Používateľa. V prípade písomného súhlasu Používateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Používateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
   2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
   3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Používateľom.
   4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Používateľ.
   5. Dotknutými osobami sú zákazníci Používateľa.
   6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
   7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Používateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Používateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
   8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
   9. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Používateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
   10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
   11. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Používateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
   12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Používateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
   13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Používateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Používateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Používateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Používateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Používateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
   14. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Používateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
    • zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
    • oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
    • v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
    • konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Používateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
   15. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Používateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Používateľa alebo audítora, ktorého poveril Používateľ.
   16. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Používateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Používateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
   17. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Používateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Používateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
  8. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Používateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
   1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: Martin Pacák, Demänovská Dolina 9, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaný v živn.registri: 503-5298, okresný úrad Liptovský Mikuláš Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@apartmanypacific.sk alebo telefonicky na čísle: +421 905 977 655;
   2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: LIPTOV SK s.r.o., 51, 067 73 Michajlov, e-mail: info@liptov.sk, tel.: +421 907 734 982
   3. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 9.1. tohto článku;
   4. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 9.1. tohto článku;
   5. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Používateľovi informáciu.
   6. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
   7. Používateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
   8. Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
   9. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 9.1. Používateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
  9. Informácie o právach dotknutej osoby – Používateľa:
 10. Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Používateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:
   1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 9.7.
   2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
   3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
    • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
    • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
    • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
    • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
    • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
   4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
    • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
    • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    • Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
   5. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
   6. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
   7. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
   8. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
   9. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
   10. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
  1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
   1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
   2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
   3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
   4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
  2. Obmedzenie práv dotknutej osoby
 11. O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
  1. Všetky akcie vyplývajúce zo zákona GDPR môže Používateľ vykonať prostredníctvom dostupnch online nástrojov konkrétnej služby alebo prostredníctvom akéhokoľvek platného kontaktného emailu, uvedeného na web stránke Poskytovateľa.
 12. VOĽBA PRÁVA, RIEŠENIE SPOROV
  1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.
  2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode). 
  3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. Tým nie je dotknuté právo Používateľa – spotrebiteľa na využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu v súlade s článkom 8 týchto VOP.
 13. ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom Používateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku Poskytovateľa spôsobenú treťou osobou, ktorej Používateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 
  2. Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.
  3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Používateľovi alebo tretím osobám.
  4. Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  5. Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 Zákona o elektronickom obchode.
 14. KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI
  1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne) alebo telefónneho čísla.
  2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.
  3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa Používateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Používateľom.
  4. Používateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby.
 15. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
  1. Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.
  2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej faktúry alebo faktúry za Službu Používateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa. 
  3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
  4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
  5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Používateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.
  6. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
  2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Používateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Používateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak. 
  3. Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 23.05.2018.